125TBA1 - Technická zařízení budov 1

  HARMONOGRAM   Úloha 1   Úloha 2   Úloha 3   Úloha 4   Úloha 5   Úloha 6  
Rozsah: 2+2
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: A

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, teplovodních otopných soustav a zdrojů tepla.


Přednášky


Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  Téma Přednášející
1 Technická zařízení budov – jak vdechnout budově život
Pondělí 25.09.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-01.pdf (PDF 5.0 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
2 ZTI1 Zdravotní technika - úvod, typologie zařizovacích předmětů, vedení instalací
Pondělí 02.10.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-02.pdf (PDF 2.2 MB)
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
3 ZTI2 Likvidace odpadních vod, vnější a vnitřní kanalizace
Pondělí 09.10.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-03.pdf (PDF 2.7 MB)
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
4 ZTI3 Hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby, vnitřní vodovod
Pondělí 16.10.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-04.pdf (PDF 1.8 MB)
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
5 ZTI4 Příprava teplé vody
Pondělí 23.10.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-05.pdf (PDF 1.2 MB)
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
6 ZTI5 Plynovod
Dobrovolný test z části ZTI
Pondělí 30.10.2023 14:00-15:40 B 286
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
7 T1 Úvod do vytápění, teoretický základ, potřeba tepla
Pondělí 06.11.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-07.pdf (PDF 1.9 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
8 T2 Vytápění místností a návrh otopných ploch
Pondělí 13.11.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-08.pdf (PDF 1.9 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
9 Přesun výuky - páteční rozvrh
Pondělí 20.11.2023 14:00-15:40 B 286
10 T3 Otopné soustavy I
Pondělí 27.11.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-10.pdf (PDF 1.3 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
11 T4 Otopné soustavy II
Pondělí 04.12.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-11.pdf (PDF 1.7 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
12 T5 Zásobování teplem I
Pondělí 11.12.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-12.pdf (PDF 2.7 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
13 T6 Zásobování teplem II
Dobrovolný test z části T
Pondělí 18.12.2023 14:00-15:40 B 286
125tba1-13.pdf (PDF 1.5 MB)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Podmínky zkoušky

Průběh zkoušky.

Zkouška má část písemnou a ústní.
Před zahájením písemné části zkoušky musí mít student zapsán zápočet v KOSu a musí  být na termín zkoušky v systému KOS přihlášen.
Písemná část zkoušky je ve formě on-line testu (zdravotní technika a vytápění) s 10 otázkami s výběrem z několika odpovědí, doplněním do obrázku nebo krátkou textovou odpovědí.   Písemnou část zkoušky musí student absolvovat vždy, pokud však  student absolvoval oba dobrovolné testy v průběhu přednášek, jejich výsledný součet se započítává a ke zkoušce se bere lepší výsledek ze součtu dvou dobrovolných testů v semestru a z počtu bodů získaných při zkouškovém testu. Minimální počet dosažených bodů  je 6 z 10. Výsledek testu se student dozví u ústní části zkoušky.
Délka písemné zkoušky je 30 minut.

Ústní zkouška. Výsledná klasifikace je provedena při ústní části zkoušky na základě písemné části a doplňujících otázek s přihlédnutím k hodnocení ze cvičení. Při nedosažení požadovaného počtu bodů z písemného testu student u zkoušky neuspěl a musí opakovat celou zkoušku.

V případě, že se student nedostaví bez omluvy k ústní části zkoušky, je výsledek zkoušky "nedostatečně" a musí opakovat celou zkoušku.Zkouška prověřuje znalosti studenta získané na přednáškách a cvičeních prohloubené samostudiem a schopnost tyto znalosti aplikovat na řešení úloh. Prezentace k přednáškám, zveřejňované na webu předmětu, jsou určeny jako pomůcka k orientaci v problematice a neobsahují veškerou látku probíranou při přednáškách.
Doporučená literatura a podklady

  Skripta
 1. Skripta: Kabele a kol. : Technická zařízení budov 1 ČVUT
 2. Skripta: Kabele a kol. : Technická zařízení budov - Vytápění, podklady pro cvičení ČVUT 2014
 3. Zdravotní technika budov 1.1

  Doplňující a prohlubující literatura
 1. Valášek a kol: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001
 2. Petráš a kol: Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005
 3. server katedry TZB - tzb.fsv.cvut.cz
 4. www.tzb-info.czCvičení


Garant cvičení: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

  Téma
1 Úvodní cvičení - seznámení s průběhem semestru, úlohami, podmínkami udělení zápočtu, přidělení zadání. Koordinační situace,vedení instalací, instalační šachty, podklady pro zpracování úloh.
2 Úloha 1 - vnitřní kanalizace
Umístění zařizovacích předmětů, geometrie připojovacího a odpadního potrubí, řešení instalační šachty.
3 Úloha 1 - vnitřní kanalizace
Svodné potrubí, hydraulický výpočet, koncepce technické zprávy.
4 Úloha 2 - vnitřní vodovod
Koncepce, geometrie připojovacího potrubí, svislého potrubí - příprava teplé vody, umístění výtokových armatur.
5 Úloha 2 - vnitřní vodovod
Ležatý rozvod, vodoměrná sestava, napojení zásobníku teplé vody. Výpočet a technická zpráva.
6 Úloha 3 - hydraulické zapojení přípravy teplé vody
Laboratoř ZTI
7 Konzultační cvičení, odevzdání úloh ZTI
8 Úloha 4
Výpočet tepelných ztrát a návrh otopných ploch.
9 Úloha 5
Návrh a výpočet etážové otopné soustavy.
10 Úloha 5
Geometrické návrhy otopných soustav.
11 Úloha 6
Výpočet zásobníku pro přípravu teplé vody, roční bilance tepla, návrh zdroje.
Dispoziční návrh technické místnosti.
12 Úloha 6 - princip hydraulického zapojení otopné soustavy.
Laboratoř TZB
13 Konzultace, odevzdání úloh, zápočet.

Poznámka ke cvičením
Úlohy se odevzdávají cvičícímu průběžně v semestru.

Podmínky zápočtu

 • Aktivní účast na cvičení.
 • Tolerovány jsou maximálně 2 absence. Při více absencích, omluvených např. potvrzením o karanténě, pracovní neschopnosti od lékaře nebo z vážných rodinných důvodů, nutno neprodleně informovat vyučujícího a domluvit individuální plán výuky.
 • Průběžné odevzdávání zkonzultovaných úloh v požadovaném rozsahu a úpravě ve stanovených termínech. Nestanoví-li vyučující jinak, úlohy 1 až 5 musí být odevzdány nejpozději do 2 týdnů od posledního cvičení k dané úloze. Úloha č.6 musí být odevzdána vyučujícímu ke schválení nejpozději do posledního dne výuky semestru.

 • Podmínky účasti ve výuce


 • VÝKRESY - forma odevzdání

  Výkresy profesí TZB do slepých půdorysů se všemi náležitostmi (rozpiska, legendy atd...). Předpokládá se měřítko 1:50, popř. 1:75-100 s podmínkou kvalitního grafického zpracování a dobré čitelnosti výkresů. Výkresy budou odevzdány v tištěné formě podle pokynů vyučujícího.

  Tištěná forma odevzdání:
  • každá úloha bude uložena v samostatných deskách s rozpiskou
  • každý výkres bude obsahovat rozpisku v pravém dolním rohu s názvem předmětu, názvem úlohy, jménem studenta, kruhem, školním rokem a měřítkem výkresu


  TEXTOVÁ ČÁST - forma odevzdání

  Tištěná forma odevzdání:
  • každá úloha bude uložena v samostatných deskách s rozpiskou
  • každý soubor informací (techn. zpráva, výpočty apod.) bude obsahovat titulní stranu s údaji o předmětu, názvem úlohy, jménem studenta, kruhem, školním rokem
  • výpočty budou vždy obsahovat obecný vzorec, matematickou úpravu, dosazení hodnot a zvýrazněný výsledek