Schéma: Strukturované studium na fakultě stavební ČVUT v Praze

Katedra TZB zajišťuje výuku předmětů technických zařízení budov v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Požární bezpečnost staveb, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Civil Engineering a Buildings and Environment.

Základní předměty jsou určené pro všechny studenty, pro zájemce o specializaci jsou určeny předměty vyučované v zaměření a nabídka volitelných předmětů.

Pokud chcete dále prohloubit své znalosti ze základních předmětů a stát se specialisty v oboru TZB, pak jsou pro Vás připraveny 2 magisterské studijní programy

  • Budovy a prostředí
  • Inteligentní budovy (mezifakultní obor - fakulty stavební, elektrotechnické a strojní)

Na katedře je možné zpracovávat bakalářskou i magisterskou diplomovou práci a studovat doktorské studium.

 

Povinnosti studentů na jednotlivých fomách výuky:

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je povinná a je kontrolována.

Pokud není na webové stránce předmětu vedené na webu katedry  uvedeno jinak, povoleny jsou dvě absence ve výuce s povinnou účastí. Při více absencích  je student  povinen neprodleně informovat vyučujícího a domluvit individuální plán výuky.

Termíny a místo zkoušek, jakožto i způsob přihlašování ke zkoušce jsou zveřejněny v informačním systému ČVUT KOS. Forma zkoušek, podmínky na udělení zápočtu a klasifikovného zápočtu jsou v souladu s čl 9 a 10  Studijního  a zkušebního řádu pro studenty ČVUT  oznámeny učitelem na začátku semestru a  uvedeny u jednotlivých předmětů na webových stránkách katedry.