129AAKA - Atelier architektonicko-konstrukční

Rozsah: 0+7
Počet kreditů: 9
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: A

Projekt vedený katedrou K129. Předpokládá se zpracování konceptu TZB podle typu objektu. Rozsah zadání, forma odevzdání a podmínky zápočtu určí vedoucí projektu po dohodě s konzultantem TZB.

Obecný obsah zadání TZB pro běžnou bytovou a občanskou výstavbu
Základním výstupem jsou koordinační půdorysy profesí TZB, jejichž rozsah a požadavky stanoví konzultant TZB a souhrnná technická zpráva. Předpokládá se kvalitní grafické zpracování schematického (čarového) vedení profesí TZB s vazbou na stavební a architektonickou část. Půdorysy v měřítku 1:50 (1:100) a situace s napojením na inženýrské sítě v 1:200 (1:500). Základní popis koncepce a funkce systémů TZB formou zjednodušené technické zprávy (může být i součástí stavební části).

Obecný obsah zadání TZB pro rozsáhlé či specifické objekty
Zpracování zadaných profesí konzultantem TZB ve formě principiálních schemat na A3 nebo podrobnější zpracování koncepce vybrané profese, která má zásadní vliv na stavební či architektonickou část. Schemata zobrazí schematické propojení důležitých prvků, zažízení a zón, které mají stejné nebo podobné provozní podmínky. Do stavebních půdorysů (či studie) se pak plošně (barevně) vyznačí prostory pro zařízení TZB s odborným odhadem jejich ploch. Přesnou specifikaci a rozsah zadání upřesní vedoucí ateliéru spolu s konzultantem TZB na základě konkrétního objektu studenta.

Podmínky zápočtu
  • podmínky stanoví konzultant TZB, obecně však minimálně 3 konzultace během semestru a splnění zadání v požadovaném (nebo vedoucím upraveném) rozsahu v požadované kvalitě
  • termín odevzdání části TZB se předpokládá nejpozději v zápočtovém týdnu, není-li stanoveno jinak

Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...