125YPMT - Počítačové navrhování a modelování systémů TZB

Rozsah: 0+2
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C

Počítačem podporované projektování. Využití moderních komunikačních prostředků pro získání profesních informací, informační databáze. Aplikace pro počítačem podporované navrhování zdravotní techniky, vytápění a větrání. Základy hydrauliky, kreslení a dimenzování otopných soustav, tepelně technické výpočty konstrukcí, h-x diagram, návrh VZT jednotek. Čerpací technika a zabezpečovacích zařízení pro otopné soustavy. TZB v REVITu

Forma výuky:
Výuka probíhá formou seminářů, kde si studenti přímo na hodinách předmětu vypracují zadané úlohy ve výpočtových nástrojích pod vedením cvičících nebo externích přednášejících. Úlohy tedy není možné zpracovávat mimo výuku, individuální přístup je možný pouze po dohodě s vyučujícím. Z tohoto důvodu se předpokládá maximální účast studentů ve výuce.

Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...