125PIB1 - Projekt 1

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 6
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: X

V rámci projektu jsou řešena témata týkající se oboru Inteligentních budov.

Pokud máte vlastní nápad na zajímavé téma, vyberte si vedoucího a zkonzultujte to s ním. Pokud nevíte na koho se obrátit kontaktujte garanta předmětu, který vám poradí.


Seznam témat projektů na Fakultě stavební


Pokud si chcete vybrat z témat, které jsou již vytvořeny, podívejte se na témata na společné stránce projektů programu: https://ib.cvut.cz/projekty

U jednotlivých témat jsou uvedeni vedoucí, které můžete kontaktovat. Témata jsou převážně rámcová a budou upřesněna vedoucím projektu.

Dostupnost tématu a příslušného vedoucího souvisí s kapacitou daného vyučujícího. Z tohoto důvodu nejsou na stránkách uváděny informace o obsazenosti daného tématu.
Nejrychlejším způsobem ověření je kontaktovat vyučujícího pomocí emailu (MS teams) nebo osobně.

Způsob zakončení: Zápočet
Forma výuky: Semestrální práce, cvičení formou konzultací

Požadavky na absolvování předmětu:
  • Splnění zadání projektu - hodnotí vedoucí projektu.
  • Pravidelná účast na projektu dle požadavků vedoucího.
  • Závěrečná prezentace projektu.
  • Odevzdání projektu vedoucímu a závěrečné zprávy/prezentace v elektronické podobě vedoucímu předmětu ve stanoveném termínu (zpravidla do konce 2 týdne po skončení výukové části semestru).
Vyučující:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Dan Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.


Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

  Téma Přednášející
1 Výběr vedoucího projektu (doporučeno řešit již při zápisu předmětu před začátkem výuky)
Rámcové zadání projektu.
2 Zajištění podkladů pro zpracování projektu.
3 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
4 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
5 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
6 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
7 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
8 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
9 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
10 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
11 Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
12 Prezentace výsledků práce
Probíhá na poslední výukové hodině. Podrobnější informace zašle garant předmětu týden před konáním prezentací

Poznámka k přednáškám
Zásady zpracování generelu

Podrobnější informace - skupina prof.Kabele
V projektu se řeší rozbor a popis provozu budovy, specifikace požadavků na vnitřní prostředí budovy, stanovení potřeby energie na zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí budov (vytápění, chlazení, větrání), stanovení potřeby energie na přípravu teplé vody, stanovení potřeby energie na osvětlení a servisní technologické provozy budovy. Dále návrh variant energetických zdrojů a systémů vytápění, chlazení, větrání a přípravy teplé vody. Specifikace požadavků na měření regulaci. Pro vybranou variantu zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební řízení.
  1. Koncepční řešení TZB s inteligentním řízením v penzionu
  2. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rodinné vile
  3. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v administrativní budově malé firmy
  4. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rekreační chalupě
  5. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v panelovém domě
Konzultanti TZB:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA, Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.