125PBZQ - Požárně bezpečnostní zařízení Q (společně s katedrou 136)

Rozsah: 3+3
Počet kreditů: 7
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: Q

Předmět je určen pro studenty bakalářského programu, studijního oboru požární bezpečnost staveb (Q). Jedná se o povinný předmět, který patří do souboru předmětů, které tvoří soubor k získání znalostí v oblasti požární spolehlivosti konstrukcí.
Předmět má dvě samostatné části. V první polovině semestru předmět řeší požární problematiku ve třech základních rovinách. V první části je řešena do hloubky problematika požárních vodovodů, druhá část je naplněna požárním zabezpečením elektrických zařízení, třetí problematikou je pak oblast požárního větrání v obytných a občanských budovách.
Druhá zcela samostatná část předmětu je vyučována katedrou k 136 a zabývá se požární problematikou komunikací a staveb souvisejících s touto problematikou.

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...