125P02C - Projekt 2

Rozsah: 0+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C

přihlašování studentů:
Pro přihlášení k předmětu studenti vyplní přihlášku k projektu P02C, kde mají možnost volby preference pro výběr vedoucího projektu. V tomto formuláři studenti vyplní pořadí až 3 jimi požadovaných pedagogů.
Vyplněnou přihlášku ve formátu pdf studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem P02C !!! nejpozději před začátkem příslušného semestru. Přihlášky podané po tomto termínu budou vyhodnoceny individuálně. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů. Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce z nabídky K125 a upřesnit jeho rámcový obsah. Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení formulářů na začátku semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni ve výuce a na webu katedry u konkrétního předmětu. Následně navštíví každý student svého vedoucího projektu a konzultuje další průběh práce. V případě, že student nemá požadavek na konkrétního vedoucího projektu nebo neodevzdá přihlášku, vedoucího projektu řeší individuálně vedoucí katedry.

rámcový obsah předmětu :
Projekt P02C je samostatný projekt bakalářského studia zaměřený do určité oblasti technických zařízení budov. Student si po dohodě s vedoucím projektu vybere zadání či problematiku z nabízených okruhů , kterým by se chtěl zabývat a zpracuje tuto oblast ve formě textové, výpočtové a grafické části, která bude vystihovat schematické a koncepční řešení daného problému. Předpokládá se zpracování konceptu TZB, generelu rozvodů TZB a vybrané profese ve formě projektové dokumentace. Vedoucí projektu po dohodě se studentem zváží možnost pokračování na zadání v rámci bakalářské práce.

vedoucí projektu :
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Dan Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.
Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Lucie Dobiášová, Ph.D.
Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

  Téma Přednášející
0

Doporučená literatura a podklady

Podkladem pro práci studentů bude dle zadaného tématu dokumentace na úrovni architektonických studií a projektů pro stavební povolení.

Zásady zpracování generelu TZB
Generel rozvodů TZB

TÉMATA PRO ZPRACOVÁNÍ vycházejí z obsahu přemětů TZ01 a TZ02 a jsou zaměřena na oblasti:
 • zdravotně-technické instalace
 • vytápění budov
 • větrání budov
 • elektroinstalce a umělé osvětlení v budovách
Příklady témat:
 1. Problematika zpětného využití odpadních vod (stanovení množství odpadních vod a množství využitelných odpadních vod, návrh systému)
 2. Odvádění znehodnocených odpadních vod z velkokuchyní (problematika, varianty řešení, návrh velikosti lapacích zařízení, úprava dispozice)
 3. Odvodnění znehodnocených odpadních vod ze zpevněných ploch, vnitřních garáží a vnějších parkovišť.
 4. Podtlakový systém odvádění dešťových odpadních vod z objektu
 5. Návrh přečerpávacího zařízení při odkanalizování podzemních prostorů
 6. Materiály v rozvodech vody, kompenzace potrubí
 7. Vodovod pro požární účely
 8. Způsoby přípravy teplé vody
 9. Spotřeba vody a úspory vody
 10. Poruchy vnitřního vodovodu
 11. Vodovodní armatury
 12. Zpětné využití odpadních vod pro rozvody vnitřního vodovodu
 13. Zdroje vody
 14. Vodovod ve výškových budovách
 15. Potřeba energie a prostředí budov
 16. Akumulační systémy budov
 17. Vnější prostředí a budovy
 18. Efektivita energetických systémů
 19. Klimatizační jednotky (bez tepelného čerpadla: princip, schéma, studie správného umístění), (s tepelným čerpadlem: princip, schéma, studie správného umístění)
 20. Hybridní šachtové větrání (zimní provoz bez ventilátoru, letní s ventilátorem, schéma, studie jejich funkce)
 21. Kuchyňské odsávací zařízení (princip, schéma, studie optimálního množství odsávaného vzduchu)
 22. Tepelně vlhkostní mikroklima (zdroje tepla a chladu v interiéru, působení na lidský organismus, optimální hodnoty předepsané předpisy), (zdroje vodních par v interiéru, působení na lidský organismus, optimální předepsané hodnoty)
 23. Odérové mikroklima (zdroje nepříjemných odérů v interiéru, působení na člověka, optimální předepsané hodnoty CO2, výměna vzduchu), (zdroje pozitivních, příjemných odérů v interiéru, působení na člověka, air design, volba optimálních odérů)
 24. Teplovodní vytápění s otopnými tělesy (desková, konvektory, otopné žebříky...)
 25. Teplovodní vytápění podlahové, stropní, stěnové
 26. Hydraulická stabilita otopných soustav
 27. Výpočtové metody pro navrhování a vyvažování otopných soustav
 28. Nízkoteplotní otopé soustavy
 29. Zdroje tepla pro teplovodní otopné soustavy
 30. Plynové kotelny
 31. Kotelny na pevná paliva
 32. Kotelny na kapalná paliva
 33. Alternativní a obnovitelné zdroje
 34. Využití biomasy
 35. Tepelná čepadla
 36. Využití sluneční energie
 37. Teplovzdušné vytápění
 38. Vytápění a větrání nízkoenergetických domů
 39. Návrh systému umělého osvětlení, výběr světelných zdrojů, jejich umístění, posouzení jejich vhodnosti použití
 40. Porovnání jednotlivých světelných zdrojů z hlediska měrného výkonu, indexu podání barev, světelného toku a svítivosti.
 41. Návrh sdruženého osvětlení u rekonstruovaných objektů a u novostaveb (návrh zdrojů, jejich rozmístění, regulace, stínící prvky)
 42. Stínící prvky okenních otvorů a světelných zdrojů (typy, umístění, materiál, použití, ekonomické porovnání možností)
 43. Výběr světelných zdrojů a osvětlovacích těles podle účelu budovy a místnosti (porovnání,umístění)
 44. Architektonické osvětlovací soustavy
 45. Umělé osvětlení, jejich energetická náročnost a efektivnost
 46. Systémový přístup při návrhu umělého osvětlení
 47. Softwarové přístupy při návrhu umělého osvětlení
 48. Koncepce a realizace slaboproudých rozvodů v budovách v době informačního světa
 49. Inteligence rozvodů TZB v budovách
 50. Inteligentní elektroinstalace, kontra klasika
 51. Fotovoltaické systémy
 52. Prostředí budov z vlivu elektromagnetického záření
 53. Bezpečnostní technologie a jejich aplikace v budováchPodmínky zápočtu

Zpracovaná práce v rozsahu a termínu stanoveném vedoucím projektu. Předpokládá se průběžná individuální práce s pravidelnými konzultacemi v semestru a odevzdání nejpozději do konce 2. týdne následujícího zkouškového období. Podrobnější podmínky zápočtu a průběh práce v semestru může upřesnit vedoucí projektu. Účast na předmětu je povinná, dovolené jsou 2 absence v průběhu semestru. Při více absencích je student povinen neprodleně informovat vyučujícího a domluvit si individuální plán výuky.

VÝKRESY - forma odevzdání

Výkresy generelu TZB, tzn. barevně či jinak čitelně zakreslené profese TZB do slepých půdorysů se všemi náležitostmi (rozpiska, legendy atd...) a výkresy zadané profese. Předpokládá se měřítko 1:50, popř. 1:75-100 s podmínkou kvalitního grafického zpracování a dobré čitelnosti výkresů. Výkresy budou odevzdány v digitální nebo tištěné formě podle pokynů vyučujícího.

TEXTOVÁ ČÁST - forma odevzdání

Výstupem bude ucelený soubor informací o systémech TZB ve formě technické zprávy v digitální nebo tištěné formě podle pokynů vyučujícího.