125DPM - Diplomová práce

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Téma i vedení práce se předběžně stanoví již ve výuce specializovaného projektu SPB2. Práce je tedy rozložena do dvou semestrů a to přípravy a vlastního teoretického či praktického vypracování. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomové práce, kterou bude posléze student obhajovat před odbornou komisí v rámci státních závěrečných zkoušek. Obecné pokyny ke zpracování závěrečných prací jsou stanoveny studijním řádem a fakultními pokyny, konkrétní pokyny k formě jsou uvedeny níže.


zobrazit podrobnosti předmětu...