125BAPC - Bakalářská práce - C

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.

Zápis bakalářské práce
Podmínky pro zápis bakalářské práce stanovují směrnice fakulty. Katedra schvaluje přijetí studenta a vedení bakalářské práce udělením zápočtu z odborné praxe v systému KOS.

Výběr vedoucího bakalářské práce
Výběr vedoucího bakalářské práce na katedře technických zařízení budov probíhá formou vyplnění a zaslání přihlášky na email katedry. V tomto formuláři student vyznačí pořadí tří požadovaných pedagogů a předběžné téma práce. Vyplněnou přihlášku studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem BPK125 !!! nejpozději před začátkem zápisů do příslušného semestru. Přihlášky podané po tomto termínu budou vyhodnoceny individuálně. Doručení přihlášky emailem nepotvrzujeme a tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů. Případné dotazy zodpoví vedoucí práce nebo garant předmětu.
Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce a upřesnit jeho rámcový obsah. V případě vzájemné dohody na vedení práce to student vyznačí do přihlášky. Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení přihlášek. Vedoucí udělí studentovi zápočet z praxe po vložení zprávy do Intranetu studentem.
V případě, že student neodevzdá přihlášku, rozhodnutí o přijetí na katedru a určení vedoucího bakalářské práce řeší individuálně vedoucí katedry.

Téma bakalářské práce
Student si může vybrat tématický okruh z již zpracovaných témat K125, nebo si navrhnout jiné téma či aplikaci systému TZB na vlastním objektu, vždy však po dohodě a se souhlasem vedoucího práce i autora objektu. V rámci konkrétního zadání práce se pak téma upřesní s vedoucím práce a doplní o aplikaci, teoretickou či jinou část.

Vedoucí bakalářských prací :
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
 • doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
 • Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
 • Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
 • Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.
 • Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
 • Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.

 • Informace pro zpracování bakalářské práce :

  Pokyny pro zpracování závěrečné práce na K125
  Rozpiska na výkresy

  Odevzdání závěrečné práce
  Závěrečná práce se odevzdává dle aktuálních pokynů zaslaných studentům od vedení fakulty a dohody s vedoucím práce. Předpokládá se odevzdání do systému KOS dle požadovaných termínů v digitální podobě a odevzdání tištěné podoby před zahájením státních závěrečných zkoušek tajemníkovi nebo vedoucímu práce. Podrobnosti o průběhu odevzdání a průběhu státnic budou postupně zveřejněny na webu fakulty či zaslány emailem, vše je nutné konzultovat s vedoucím práce.

  Přednášky


  Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.


  Cvičící:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Lucie Dobiášová, Ph. D., Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA, Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

  Podmínky zápočtu

  Student je povinen zadání, obsah a výstupy závěrečné práce konzultovat se svým vedoucím. Vedoucí závěrečných prací jsou povinni průběžně kontrolovat stav rozpracovanosti závěrečné práce a její originalitu, proto je student povinen pravidelně předkládat průběžné výsledky a stav rozpracovanosti své práce na společných konzultacích.