Projekční podklady a pomůcky - Výpočet tlakových ztrát při proudění tekutin potrubím

Tlakové ztráty při proudění tekutin potrubím


Obsah:
ztráty třením
ztráty místními odpory
celková tlaková ztráta
součinitel vřazených odporů


Ztráty třením

= vznikají v celém průtočném průřezu a na celé délce potrubí

pro kruhový průřez:

λ - součinitel tření

U - obvod průtočného průřezu

S - plocha

w - střední rychlost proudění

ρ - měrná hmotnost kapaliny

d - průměr průtočného průřezu

Součinitel λ závisí na Reynoldsově čísle Re a na drsnosti stěn potrubí k

  1. při laminárním proudění:   λ =   (1.1)
  2. při turbulentním proudění rozlišujeme dva případy:
  • s hydraulicky hladkými stěnami, tj. při relativní drsnosti stěn ε:

ε = =    (1.2)

  • s hydraulicky drsnými stěnami, tj. při relativní drsnosti stěn ε:

ε = = 1,14 – 2loge    (1.3)

 

k - absolutní drsnost stěn potrubí [m]

Hodnoty absolutní drsnosti k pro různé druhy potrubí jsou uvedeny v tab.1.

 

tab.1

Materiál

Drsnost k [mm]
Pozinkovaný ocelový plech,12 přírubových spojů na délku 10 m

0,15

Betonový kanál:
  • kovové provedení, pečlivě hlazená cementová omítka
  • bednění z hoblovaných prken, hlazená omítka
  • nehoblované prkenné bednění
  • hrubý povrch, prohlubně, předsazení bednění

0,20 – 0,30

0,30 – 0,80

0,80 – 2,00

2,00 – 10,0

Azbestocement

0,2 – 0,6

tažené trubky měděné, skleněné,z plastických hmot

0,0014 – 0,016

 

V praxi se počítá většinou s turbulentním prouděním s hydraulicky drsnými stěnami. Pro různé relativní drsnosti e jsou hodnoty součinitele tření l podle rovnice 1.3 uvedeny v tab.2

 

tab.2

relativní

drsnost ε

součinitel

tření λ

relativní

drsnost ε

součinitel

tření λ

0,000 02

0,009 01

0,002 50

0,024 85

0,000 05

0,010 54

0,005 00

0,030 33

0,000 10

0,011 97

0,010 00

0,037 85

0,000 20

0,013 71

0,020 00

0,048 58

0,000 50

0,016 69

0,025 00

0,052 99

0,001 00

0,019 61

0,050 00

0,071 42

0,002 00

0,023 39

   

 

 Pro obdélníkové průřezy je třeba místo s průměrem d počítat s tzv. rovnomocným (ekvivalentním) průměrem de podle vztahu:

 ztráty vřazenými odpory

[Pa] (1.4)

z …bezrozměrný součinitel vřazeného odporu

Součinitel z závisí především na geometrickém tvaru odporové části potrubí a zjišťuje se převážně experimentálně. Pro nejčastější druhy vřazených odporů jsou hodnoty součinitele z uvedeny v informace.gif (349 bytes)

Celková tlaková ztráta

[Pa] (1.5)

Skládá-li se potrubí z úseků, které se od sebe liší průřezem a tedy i rychlostí proudění w, určí se celková tlaková ztráta jako součet ztrát v jednotlivých úsecích.