125PIB2 - Projekt

Rozsah: 0+4
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: X

Podrobné informace o předmětu 125PIB2 naleznete zde: http://www.ib.cvut.cz
Projekt bude zakončen prezentací. O termínu prezentace budete informování emailem (obvykle se jedná poslední vyučovací hodinu v semestru).
Seznam témat projektů je uveden zde: http://www.ib.cvut.cz/projekty
Způsob zakončení: Zápočet
Forma výuky: Semestrální práce, cvičení formou konzultací

Upozornění: Předmět 125PIB2 je zpravidla posledním projektem před zpracováním diplomové práce. Je proto doporučeno, aby student volil téma a vedoucího s ohledem na svou plánovanou diplomovou práci.

Výběr vedoucího projektu:
Student si vybere téma a osloví příslušného vedoucího (email, konzultace). Ten dle svých kapacitních možností buď studenta přijme nebo doporučí výběr jiného tématu či vedoucího. Výběr vedoucího probíhá nejlépe již před začátkem výuky příslušného semestru po zápisu předmětu.

Seznam vyučujících je uveden zde:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Dan Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Roman Musil, Ph.D.

Stručná anotace:
Komplexní projekt. Téma práce si student vybere z nabídky témat, které vypíše katedra nebo po dohodě s vedoucím projektu. Práce bude na konci semestru veřejně prezentována.

Časový harmonogram:
1. Zadání projektu
2. Zajištění podkladů
3. - 13. Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
14. Prezentace výsledků práce


Podmínky udělení zápočtu:
  • Splnění zadání projektu - hodnotí vedoucí projektu.
  • Pravidelná účast na projektu dle požadavků vedoucího.
  • Závěrečná prezentace projektu s odevzdáním prezentace/zprávy v elektronické podobě.
  • Odevzdání projektu vedoucímu ve stanoveném termínu.

Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...