125PIB1 - Projekt 1

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 6
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: X

Podrobné informace o předmětu 125PIB1 naleznete zde: http://www.ib.cvut.cz
Projekt bude zakončen prezentací (zpravidla na poslední hodině předmětu).
Seznam témat projektů je uveden zde: http://www.ib.cvut.cz/projekty

U jednotlivých témat jsou uvedeni vedoucí, které můžete kontaktovat. Témata jsou převážně rámcová a budou upřesněna vedoucím projektu. Dostupnost tématu a příslušného vedoucího souvisí s kapacitou daného vyučujícího. Z tohoto důvodu nejsou na stránkách http://www.ib.cvut.cz uváděny informace o obsazenosti daného tématu.
Nejrychlejším způsobem ověření je kontaktovat vyučujícího pomocí emailu nebo návštěvou v době konzultačních hodin.

Způsob zakončení: Zápočet
Forma výuky: Semestrální práce, cvičení formou konzultací

Požadavky na absolvování předmětu:
 • Splnění zadání projektu - hodnotí vedoucí projektu.
 • Pravidelná účast na projektu dle požadavků vedoucího.
 • Závěrečná prezentace projektu.
 • Odevzdání projektu vedoucímu a závěrečné zprávy/prezentace v elektronické podobě vedoucímu předmětu ve stanoveném termínu (zpravidla do konce 2 týdne po skončení výukové části semestru).
Vyučující:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Dan Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Roman Musil, Ph.D.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Stručná anotace:
Komplexní projekt. Téma práce si student vybere z nabídky témat, které vypíše katedra nebo po dohodě s vedoucím projektu. Práce bude na konci semestru veřejně prezentována.

Časový harmonogram (týdny):
1. Výběr vedoucího projektu (doporučeno řešit již při zápisu předmětu před začátkem výuky), zadání projektu.
2. Zajištění podkladů pro zpracování projektu.
3. - 12. Zpracování projektu s průběžnými konzultacemi dle pokynů vedoucího projektu.
13. Prezentace výsledků práce

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

  Téma Přednášející
1 Podrobnější informace - skupina prof.Kabele
V projektu se řeší rozbor a popis provozu budovy, specifikace požadavků na vnitřní prostředí budovy, stanovení potřeby energie na zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí budov (vytápění, chlazení, větrání), stanovení potřeby energie na přípravu teplé vody, stanovení potřeby energie na osvětlení a servisní technologické provozy budovy. Dále návrh variant energetických zdrojů a systémů vytápění, chlazení, větrání a přípravy teplé vody. Specifikace požadavků na měření regulaci. Pro vybranou variantu zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební řízení.
 1. Koncepční řešení TZB s inteligentním řízením v penzionu
 2. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rodinné vile
 3. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v administrativní budově malé firmy
 4. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rekreační chalupě
 5. Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v panelovém domě
 6. Harmonogram výuky - prof.Kabele
  Zásady zpracování generelu
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.


Konzultanti TZB:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D.