Projekční podklady a pomůcky - Tepelná čerpadla

PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA

Základní myšlenkou tepelného čerpadla je přečerpání nízkopotencionální tepelné energie na energii s vyšším tepelným potenciálem. Nositelem energie je v tomto případě tekutina (chladivo), kdy podle platných fyzikálních zákonů dochází při jejím odpařování k odnímání tepla svému okolí a naopak předání tepla při kondenzaci tekutiny. Základní podmínkou je ovšem prostředí, ze kterého je možné trvale odebírat tepelnou energii.

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř základních částí: kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Ve výparníku tepelného čerpadla dochází k odpaření chladiva a tudíž přeměně kapaliny na plyn, který je poté kompresorem stlačen. Díky stlačení dochází k zahřátí plynu na teplotu, při které plyn v kondenzátoru zkapalní. Mění tedy své skupenství a tudíž předává energii svému okolí, kterou je možno dále využívat. V expanzním ventilu se chladivo seškrtí na původní nízký tlak, a oběh se opakuje.

Účinnost tepelného čerpadla je dána tzv. topným faktorem. Je dán poměrem topného výkonu (množství získaného tepla) a příkonu (energie pro pohon kompresoru) tepelného čerpadla. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na výstupní teplotě z čerpadla, při které je teplo spotřebováváno. Je to hodnota, která se vždy vztahuje na určitý provozní stav.

Schéma tepelného čerpadla:

SCHÉMA TEPELNÉHO ČERPADLA

ZDROJE NÍZKOPOTENCIONÁLNÍHO TEPLA

ZEMNÍ KOLEKTORY

SCHÉMA ČERPÁNÍ ENERGIE ZEMNÍM KOLEKTOREM

Schéma čerpání energie zemním kolektorem

  Velikost plošných kolektorů závisí na tepelné ztrátě objektu a výkonu tepelného čerpadla. Hadice se ukládají v rozteči 1 m, což znamená, že 1 bm hadice odpovídá 1 m2 plochy kolektoru, hloubka uložení je minimálně 1 m. Délka jedné smyčky je omezena z důvodu tlakových ztrát na 350 m. Při použití více smyček je vhodné, aby smyčky měly stejnou délku. Jako materiál hadice se používá rozvětvený PE 40x3,7 mm, PN 6 bar. Schopnost země předávat teplo závisí na kvalitě půdy a pohybuje se mezi 10-40 W/m2. Teplota zeminy v hloubce 1 m kolísá v průběhu roku od 3 °C (leden) až do 18 °C (srpen)a proto lze pro dimenzování kolektoru lze uvažovat průměrnou teplotu pro vstup do tepelného čerpadla okolo 0 °C. Pokud nejsou k dispozici podrobnější údaje o vlastnostech povrchové vrstvy zeminy, je možné uvažovat s těmito průměrnými tepelnými toky:

 

Měrné výkony jímání qz [W/m2]
suché nesoudržné půdy 10-15
vlhké soudržné půdy 15-20
velmi vlhké soudržné půdy 20-25
půdy obsahující vodu 25-30
půdy s výskytem spodní vody 30-40

 

ZEMNÍ SONDY - VRTY

Hloubka a počet vrtů závisí zejména na geologických podmínkách, zejména pak na proudění spodní vody a tepelné vodivosti zeminy, a použité technologii vrtání. Obvyklé hloubky vrtů se pohybují od 50 do 120 m. Při větším počtu vrtů se celková délka rozdělí do více vrtů stejné délky. Pokud geologické podmínky, nebo technologie vrtání neumožní dosáhnout hloubky 50 m, je vhodné zvětšit celkovou délku vrtů o 10%. Vzdálenost vrtů od sebe by neměla být menší než než 5 m. Průměrná teplota zeminy v hloubce 2 m je během roku +10 °C a směrem do hloubky roste o 3 °C na každých 100 m hloubky. Lze tedy při dimenzování používat spolehlivě střední teplotu směsi okolo 0 °C na vstupu do tepelného čerpadla. Není-li podrobný geologický průzkum o podloží v okolí vrtu, lze vrt předběžně dimenzovat na tyto hodnoty měrných tepelných toků:

Měrné výkony jímání qz [W/m]
hornina s velkým výskytem spodní vody 100
pevná hornina s vysokou tepelnou vodivostí 80
normální pevná hornina 55
suchá zemina s nízkou tepelnou vodivostí 30

 

SPODNÍ VODA

Odběr tepla ze spodní vody patří k nejproblematičtějším systémům. Na jedné straně nabízí zdroj tepla o relativně vysoké teplotě 7 - 12 °C (průměrně se uvažuje 10 °C na vstupu do čerpadla), což znamená po celý rok příznivý topný faktor čerpadla, na druhé straně je toto řešení spojeno s některými riziky. Musí být k dispozici dostatek spodní vody v množství asi 180 l/h na 1 kW výkonu tepelného čerpadla. Druhou podmínkou je čistota vody, aby nedocházelo k zanášení výměníku, případně filtru. Vždy je nutné provést rozbor spodní vody a zvážit výhodnost tohoto systému. V neposlední řadě je zde riziko zamrzání vody na výparníku tepelného čerpadla při poruše vodního čerpadla ve studni, to je však řešitelné vložením předřazeného výměníku nebo hlídačem průtoku, který při snížení průtoku vody tepelné čerpadlo včas vypne. Pro tento způsob získávání tepla je třeba zřídit jednu studnu pro čerpání vody a druhou pro jímání vody. Použití spodní vody musí být povoleno příslušným vodohospodářským úřadem.

 

USPOŘÁDÁNÍ STUDNÍ

VZDUCH

Nejjednodušším způsobem odběru tepla je venkovní vzduch, je totiž všude kam se podíváte. Jeho nevýhodou je, že v době největší potřeby tepla má nízkou teplotu a tepelné čerpadlo pracuje s nízkým topným faktorem. Při nízkých venkovních teplotách vzduchu je vhodná kombinace s jiným zdrojem tepla, který buď pomáhá tepelnému čerpadlu, nebo pokrývá celou tepelnou ztrátu objektu. Je třeba tedy stanovit teplotu, při které bude spuštěn dodatečný zdroj tepla ( bivalentní zdroj ), která se nazývá "bivalentní bod". Tato teplota závisí zejména na výkonu tepelného čerpadla a teplotě topné vody, kterou topný systém vyžaduje. SCHÉMA ČERPÁNÍ ENERGIE Z OKOLNÍHO VZDUCHU

Schéma čerpání energie z okolního vzduchu

 

OSTATNÍ ZDROJE

  • Řeka - z důvodu nízké teploty vody v zimním období, nemůže být voda přímo čerpána pro potřebu tepelného čerpadla, jelikož by při ochlazení zamrzala. Je možné do řeky položit plošný kolektor, ale mohou nastat problémy s majitelem toku. Jednoduchým způsobem odběru tepla je u objektů s náhonem, kdy se na dno či stěny náhonu umístí výměník z trubek.
  • Jezero, rybník - nesmí dojít k dlouhodobému vypuštění, pak je možno položit plošný kolektor s hadic na dno s roztečí okolo jednoho metru.
  • Sluneční kolektory - lze je použít jako doplňkový zdroj tepla pro tepelné čerpadlo, kdy je toto zapojení velmi účinné, protože kolektory pracují s teplotami 5-30 °C i při nízkých teplotách vzduchu. Tepelné čerpadlo pracující s teplotami na vstupu v rozmezí 10-15 °C má vysoký topný faktor, blížící se hodnotě 6. Bohužel investiční náklady na toto zařízení jsou poměrně vysoké.

NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA

Nejběžnějším způsobem návrhu tepelného čerpadla je bivalentní zapojení. Při tomto zapojení pokrývá tepelné čerpadlo pouze část tepelné ztráty objektu a zbytek je v případě potřeby pokryt jiným zdrojem tepla, např. elektrokotlem. Důvody pro volbu tohoto zapojení jsou v zásadě tři : snížení investice na tepelné čerpadlo, snížení četnosti startů TČ, tzn.prodloužení životnosti, a druhý zdroj tepla slouží jako záloha při odstavení TČ.

Volba výkonu tepelného čerpadla je závislá na mnoha okolnostech a zpravidla si každá firma, zabývající se instalacemi čerpadel provádí návrh podle konkrétního projektu sama. Jelikož se výkony tepelných čerpadel vzhledem k tepelné ztrátě objektu mění podle podkladů jednotlivých firem, jsou zde uvedené podklady např. fy Veskom, která nabízí tepelná čerpadla IVT vyráběná ve Švédsku, a výkon tepelného čerpadla navrhuje na 50 - 60% tepelné ztráty. Při tomto výkonu dokáže tepelné čerpadlo pokrýt potřebu tepla z 82 - 89 %, jak ukazuje následující tabulka. Samozřejmě je možné tepelným čerpadlem pokrýt celou tepelnou ztrátu, avšak je nutné posoudit hospodárnost takového návrhu vzhledem k vyšší vstupní investici za tepelné čerpadlo.

Další firmy zabývající se instalací tepelných čerpadel: Stiebel-Eltron, Ekowatt

Závislost míry bivalence a množství energie dodané tepelným čerpadlem

Krytí spotřeby tepla při různých výkonech tepelných čerpadel
Podíl TČ (%) ** 0 30 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100
Krytí spotřeby (%) * 0 61 72 78 82 86 89 91 93 96 98 100

* podíl tepelného čerpadla je poměr výkonu TČ a tepelné ztráty objektu

** krytí potřeby je podíl tepelné energie dodané do objektu tepelným čerpadlem

 

- schéma zapojení tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev TUV -

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

 

 

- Dispoziční zásady pro umístění tepelného čerpadla v objektu -

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST TEPELNÉHO ČERPADLA OD ZDI

Minimální vzdálenost tepelného čerpadla od zdi

OPTIMÁLNÍ VELIKOST KOTELNY

Optimální velikost kotelny