Projekční podklady a pomůcky - Vzájemné vzdálenosti sítí a medií TZB

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m1)

Druh sítí Silové kabely do Sdělovací kabely Plynovodní potrubí Vodovodní sítě a přípojky Tepelné sítě Kabelovody Stokové sítě a kanalizační přípojky Potrubní pošta kolektor Kolej, tramvajové dráhy
1 kV 10 kV 35 kV 220 kV do 0,005 MPa do 0,3 MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Silové kabely do 1 kV 0,0515) 0,15 0,20 0,20 0,303)
0,104)
0,40 0,60 0,40 0,30 0,10 0,50 0,50 5) 1,00
10 kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,803)
0,304)
0,40 0,60 0,40 0,70 0,30 0,50 0,50 5) 1,00
35 kV 0,20 0,20 0,20 0,20 0,803)
0,304)
0,40 0,60 0,40 1,00 0,30 0,50 0,50 5) 1,00
220 kV 0,20 0,20 0,20 0,506) 0,807)8) 0,40 0,60 0,40 2,006) 0,50 1,00 0,508) 5) 1,00
Sdělovací kabely 0,303)
0,104)
0,803)
0,304
0,803)
0,304
0,807)8) 10) 0,40 0,40 0,40 0,8011) 0,30 0,50 0,20 0,30 1,00
Plynovodní potrubí do 0,005 Mpa 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,5012) 0,50 0,40 1,0012) 0,40 0,40 1,20
do 0,3 MPa 0,60 0,60 0,60 0,609) 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 1,00 0,40 1,00 1,20
Vodovodní sítě a přípojky 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,5012) 0,50 0,60 1,0012) 0,60 0,60 0,50 0,60 1,20
Tepelné sítě 0,30 0,70 1,00 2,006) 0,8011) 0,50 0,50 1,0013)   0,30 0,30 0,30 0,30 1,20
Kabelovody 0,10 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30   0,30 0,20 0,30 1,20
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,0012) 1,00 0,60 0,30 0,30   0,30 0,3014) 1,20
Potrubní pošta 0,50 0,50 0,50 0,508) 0,20 0,40 0,40 0,50 0,30 0,20 0,30   0,30 1,20
Kolektor 5) 5) 5) 5) 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30 0,30 0,3014) 0,30   1,20
Koleje, tramvajové dráhy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20  
 1. Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce nebo kolejnice bližší k vedení.
 2. Pronejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410.
 3. Nechráněné.
 4. Vtechnickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300.
 5. Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.
 6. Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem.
 7. Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm na každé straně od místaukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500 mm, ochranné opatření odpadá.
 8. Nebezpečné vlivy vedení vn, vvn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160.
 9. Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.
 10. Spojovací kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojovací kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm.
 11. Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 mm, možno snížit na 800 mm.
 12. Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm.
 13. Pro přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm.
 14. Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701 : 1983).
 15. Mezitrakčními kabely různé polaritymusí být vzdálenost nejméně 0,15 m.