V technické zprávě se musí objevit celkový systému řešení, obecné popisy jednotlivých částí projektu. Zdůraznění nestandardních postupů, částí a výrobků.

Zásadně nepopisujeme jednotlivé části (např. větve ležatého rozvodu) jednu po druhé – od toho je výkresová část.

Např. se TZ neobjeví – větev č. 1 má spád 2%, větev č. 2 - 2,5% a větev č. 3 - 5% - místo toho bude napsáno: ležatý svod je ve spádu 2 – 5%. Zbytek je zřejmý z výkresů.

Ale popisujeme nestandardní řešení, tzn. že se může objevit: na větvi 4 je osazena klapka proti vzduté vodě v šachtě 600/900... nebo svislý odpad 5 je proveden z akusticky izolačního potrubí Polokal 3S, z důvodu umístění odpadu v dělící stěně mezi sociálním zařízením a obytnou místností...

Zásadně nepopisujeme obecné důvody našich řešení, tzn. třeba: Potrubí je provedeno ve spádu, aby docházelo k bezproblémovému odtékání vody, ale popisujeme důvody u nestandardních řešení – viz výše.

1. Úvod

Popis objektu – poloha, počet podlaží, konstrukční systém, podsklepení

Způsob likvidace odpadních vod (žumpa / ČOV / veřejná stoka)

Podklady používané k projektu

Projekt řeší novostavbu bytového domu – objekt A, který jsou součástí komplexu v Dolních Břežanech, z hlediska kanalizace a vodovodu, zásobování zařizovacích předmětů vodou z veřejného vodovodu a odvodnění jednotlivých zařizovacích předmětů, střech a ostatních zpevněných ploch do veřejné stokové sítě. Stoková síť je oddílná (dešťová a splašková).

Jedná se čtyřpodlažní zděný objekt. V 1.NP jsou situovány byty, garážová stání a příslušenství domu, v 2. – 4. podlaží, která jsou identická, jsou umístěny byty.

Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu, požadavky ostatních profesí a projekt navazujících veřejných sítí.

 

2. Kanalizační přípojka

Popis přípojek (přípojky)

– kam je napojena, materiál přípojky, dimenze, spád, uložení přípojky

Popis stoky, kam přípojku napojujeme

materiál, dimenze – popis odbočky (předem připravená, osazovaná dodatečně)

popřípadě žumpy, ČOV – popis konstrukce, velikost, frekvence vyvážení...

Popřípadě jiný způsob likvidace (např. dešťové vody do jímky na zalévání...)

2.1 Splašková

Splašková kanalizační přípojka bude pro objekt samostatná. Napojena bude do splaškové stoky, vedené mezi objekty A, B, F, G a H, I, C, D – viz situace. Splašková stoka je z korugovaného PVC DN 300, přípojka bude napojena do předem připravené odbočky. Provedena bude z trub PVC – KG 160x3,6, ve spádu 3,5%. Bude uložena do pískového lože a obsypána jemně zrněným obsypem. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.

2.2 Dešťová

Dešťová kanalizační přípojka bude napojena budou do dešťové stoky vedené v komunikaci před objektem. Dešťová stoka je z korugovaného PVC DN 600, přípojka bude napojena do předem připravené odbočky. Bude provedena taktéž z trub PVC – KG 160x3,6, ve spádu 1,5%. Bude uložena do pískového lože a obsypána jemně zrněným obsypem. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.

 

3. Domovní kanalizace

Popis domovní kanalizace (většinou popisujeme dešťovou a splaškovou zvlášť)

3.1 Splašková

3.1.1 Ležaté svody

Popis ležatých svodů

-kde jsou vedeny (v základech, pod stropem), umístění revizní šachty

-ochrana proti vzduté vodě (klapky)

-materál, spád (většinou minimální, protože u vedlejších větví nebude stejný), rozsah použitých dimenzí, přechod svislé / vodorovné potrubí

Svody vnitřní kanalizace jsou vedeny pod podlahou 1.NP (pod základy) k jednotlivým svislým odpadům. U obvodové zdi objektu, pod schodištěm, je revizní šachta.

Ležatá vnitřní i vnější kanalizace bude provedena z PVC trub – KG systém, v dimenzích 110 - 160, ve spádu min. 2%.

Přechod mezi svislým a ležatým potrubím je proveden dvěmi 45° koleny s mezikusem délky min. 200 mm.

3.1.2 Svislé odpadní potrubí

Popis svislého odpadního potrubí

-materiál, rozsah použitých dimenzí, způsob vedení (ve zdi, v šachtě...)

-jak je řešeno odvětrání

-odlišnosti od standardních řešení (zde např. akustické potrubí a přivětrávací hlavice)

Stoupací potrubí a potrubí zavěšená pod stropem budou z trub PP – HT systém (Osma, Dyka, Polokal), o dimezích 75 - 125. Potrubí vedené v drážkách ve zdi bude zaplentováno. Odskoky potrubí vedené pod stropem budou zavěšeny. Potrubí bude kotveno upevňovacími objímkami ve vzdálenostech udávaných výrobcem potrubí.

Jednotlivé svislé odpady budou buď odvětrány nad střechu (na konci osazeny větrací hlavice), odpady odvodňující pouze zařizovací předměty v 1.NP budou osazeny přivětrávacími hlavicemi (HL 900), příslušné dimenze. Přivětrávací hlavice budou vyústěny do niky 200/200/150, uzavřené nerez dvířky 150/150, která nesmí být těsná. Tam, kde je to možné, lze hlavici vyústit též do podhledu nebo do sádrokartonové příčky (do dutého prostoru, nesmí být zazděny). Na odpadech jsou osazeny čistící kusy v 1.NP na každé stoupačce (kde je to z hygienického hlediska možné).

Stoupací potrubí procházející obytnými místnostmi bude z akustických důvodů provedeno z trub Friaphon (se zvýšeným útlumem hluku).

3.1.3 Připojovací potrubí

Opět popis materiálu, dimenzí, spádu, způsob vedení

Bude z trub PP - HT, o dimenzích 32 - 110, vedené v drážkách ve zdi, v předstěnách nebo v podlaze a zaplentováno. Sklon připojovacího potrubí – min. 3%.

 

3.1.4 Zařizovací předměty

Obecný popis zařizovacích předmětů, je nutné zdůraznit speciality a odlišnosti od standardu

Zařizovací předměty budou keramické – Jika – řada Lyra, viz. značení ne výkresech a tabulka zařizovacích předmětů (příloha 2 technické zprávy).

Vany a sprchové kouty budou smaltované, v bytě A 05 bude osazena akrylátová rohová vana Wagnerplast...

U kuchyňských dřezů, kde není uvedeno jinak, bude osazena příprava na myčku nádobí, tzn. osadí se sifon s vývodem pro myčku (HL 100) a kombinovaný rohový ventil s připojením na myčku (příp. samostatný pračkový ventil).

Automatické pračky budou napojeny přes pračkový sifon HL 405 (sdružený s pračkovým ventilem).

3.2. Dešťová kanalizace

Popis dešťové kanalizace

– vedení, napojení (do samostatné stoky, popř. do jednotné přípojky...

– materiál, vedení, spád (minimální), minimální krytí, pokud je kanalizace vedena venku, přechod svislá / ležatá (lapač stř. splavenin), revizní čisticí šachty

 

Dešťová voda je ze střechy sbírána okapovými žlaby a sváděna pomocí vnějších dešťových odpadů. Tyto jsou nad terénem zaústěny do lapače střešních splavenin HL 600. V místech, kde jsou okapové svody vyvedeny na veřejné prostranství (tj. mimo soukromé zahrádky), bude osazen dvoumetrový kus litinového hrdlového potrubí. Z lapače střešních splavenin (HL 600) pokračuje již odpad z PVC KG 110x3,0, který min. 1 m pod terénem přechází do ležatého svodu KG 125x3,0.

Dešťové svody jsou spojeny do plastové šachty prům. 600 mm, kde navazuje dešťová přípojka.

Veškerá vnější kanalizace musí mít krytí min. 1 m.

3.3. Bilance odtokového množství

Výpočty odtoků – pro potřeby posouzení veřejných stok a ČOV...

OBJEKT A

Splaškových vod

Qs = 230 l/os/den . 26 osob = 5980 l/den


Dešťových vod

Střecha Qd = 337 . 0,025 . 1 = 8,43 l/s

 

4. Závěr

Stupeň projektu, předpoklady pro provádění, výpis technických norem (čím více tím lépe)

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy (ČSN 73 6660, ČSN 73 6005...). Projekt předpokládá, že provádění bude prováděno autorizovanou firmou, bude se řídit platnými předpisy (ČSN 73 6660...) a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Při výkopových pracích pro přípojky je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení vnějších sítí je nutné dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení sítí dle ČSN 73 6005.

Celou kanalizaci je nutné odzkoušet dle ČSN 73 6760. O zkoušce se vyhotoví zápis.