129ATV4 - Ateliér tvorby konstrukční

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: A

Ateliér vedený katedrou K129 s participací K125. Předpokládá se zpracování koncepce systémů TZB podle typu objektu. Rozsah zadání, forma odevzdání a podmínky zápočtu určí vedoucí projektu po dohodě s konzultantem TZB.

Obecný obsah zadání TZB pro běžnou bytovou a občanskou výstavbu
Základním výstupem je schéma energetické koncepce a následně koordinační půdorysy profesí TZB (generel) doplněné o textovou část. Podrobný rozsah a požadavky stanoví konzultant TZB. Předpokládá se kvalitní grafické zpracování schematického (čarového) vedení profesí TZB s vazbou na stavební a architektonickou část. Půdorysy v měřítku 1:50 (1:100) a situace s napojením na inženýrské sítě v 1:200 (1:500). Základní popis koncepce a funkce systémů TZB formou zjednodušené technické zprávy.

Podmínky zápočtu
  • podmínky stanoví konzultant TZB, obecně však minimálně 3 konzultace během semestru a splnění zadání v požadovaném (nebo vedoucím upraveném) rozsahu v požadované kvalitě
  • termín odevzdání části TZB se předpokládá nejpozději v zápočtovém týdnu, není-li stanoveno jinak
Konzultační dny skupiny 109 (Frolík) - ZS 2017/18
13.10.2017 - zadání, úvod
27.10.2017 - představení koncepce (základní úvaha a okrajové podmínky)
10.11.2017 - schéma koncepce
8.12.2017 - rozpracovaný generel rozvodů
22.12.2017 - finální generel rozvodů
5.1.2017 - hodnocení, kontrola splnění požadavků

Podklady pro zpracování
Generel rozvodů TZB
Schéma energetické koncepce


Konzultanti TZB:  Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Roman Musil, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.