125SPB2 - Specializovaný projekt 2

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 5
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Specializovaný projekt 125SPB2 je samostatný předmět pro studenty 2.semestru magisterského programu Budovy a prostředí. Cílem projektu je samostatná práce na zadané problematice TZB, kde se předpokládá širší a hlubší zpracování problému s konkrétním výstupem a další možností pokračovat na tématu v diplomové práci. Rozsah, téma a konkrétní náplň projektu a diplomové práce je třeba předem konzultovat a definovat s vedoucím projektu. Lze vycházet z níže uvedených témat jednotlivých pedagogů.

Přihlašování studentů na projekt SPJ2 a diplomovou práci:
Pro přihlášení studenti vyplní přihlášku, kde je možnost preference vedoucího projektu a diplomové práce. Předpokládá se, že vedoucí projektu povede i následně diplomovou práci, pokud nebude dohodnuto jinak. Přidělení vedoucího pak probíhá na základě této žádosti, kapacity pedagoga, odborného zaměření apod. Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce z nabídky K125 a upřesnit jeho rámcový obsah. Vyplněnou přihlášku studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem SPB2 !!! před začátkem semestru. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů.
Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení přihlášek na úvodní hodině v semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni na webovské stránce předmětu. Následně navštíví každý student svého vedoucího projektu a konzultuje další průběh práce. V případě, že student nemá požadavek na konkrétního vedoucího projektu nebo neodevzdá přihlášku, vedoucího projektu určí individuálně vedoucí katedry.

Přihláška k projektu SPB2 a DP

vedoucí projektu a diplomové práce:
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • doc. Ing. Karel Papež, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
 • doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
 • Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
 • Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Ing. Roman Musil, Ph.D.


Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

  Téma Přednášející
1 Skupina ing.Koubkové
 • Návrh vytápění bytového domu s využitím alternativního zdroje vytápění – tepelného čerpadla
 • Návrh požárního vodovodu bytového domu
 • Návrh ZTI administrativní budovy
 • Posouzení energetické náročnosti budovy z hlediska různých zdrojů vytápění a přípravy teplé vody
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
2 Skupina ing.Garlíka
 • Návrh elektrické požární signalizace (EPS) objektu včetně dokumentace skutečného provedení stavby
 • Návrh elektrického zabezpečovacího zařízení (EZS) objektu včetně dokumentace skutečného provedení stavby
 • Návrh domovní elektrické přípojky k objektu
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
3 Skupina doc.Jelínka
 • Teplovzdušné vytápění a větrání bytových domů
 • Účinné a ekologické systémy odvodů spalin – konstrukce, regulace, provoz
 • Bivalentní provoz topných zdrojů při využívání alternativních zdrojů
 • Sálavé vytápění a větrání halových prostor
 • Využití kogeneračních jednotek-parametry budovy
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
4 Skupina Ing. Adamovského
 • Větrání a klimatizace budov
5 Skupina doc.Kabrhela
 • Nízkoenergetická koncepce bytového domu
 • Využití solárních systémů v bytovém objektu
 • Využití solárních systémů v administrativní budově
 • Snižování spotřeby energie administrativní budovy
 • Příprava teplé vody v administrativní budově
 • Využití kogenerace v administrativních budovách
 • Energetické a ekologické řešení objektu v horském prostředí
 • Využití tepelného čerpadla v různých typech budov
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
6 Skupina Ing.Frolíka
 • Zpětné využití odpadních vod v bytové a občanské výstavbě
 • Likvidace odpadních vod v bytové a občanské výstavbě
 • Hospodaření s vodou v bytové a občanské výstavbě
 • Systému vytápění a větrání pro domy s nízkou spotřebou energie
 • Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných a bytových domů
 • Využití alternativních zdrojů energie v různých typech budov
 • Solární ohřev teplé vody v různých typech budov
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
7 Skupina doc.Papeže
 • Vzduchotechnika ve velkokuchyních-úspory energií při navrhování vzduchotechniky ve velkokuchyních
 • Možnosti snižování tepelné zátěže v administrativních budovách
 • Vzduchotechnika hromadných garáží
 • Větrání muzejních depozitářů
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
8 Skupina prof.Kabele
  Výuka projektu v této skupině je zaměřena na zpracování koncepce řešení a projektové dokumentace konkrétního objektu občanské nebo bytové výstavby v jednotlivých profesích TZB - vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika integrovaným pohledem na architektonicko-stavební řešení. Součástí projektu je příprava tématu diplomové práce.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
9 Skupina Ing. Urbana
 • Energetická náročnost budov
10 Skupina Ing. Veverkové
 • Vnitřní prostředí budov
11 Skupina Ing. Musila
 • Vytápění a větrání budov


Podmínky zápočtu

Zpracovaná práce v rozsahu a termínu stanoveném vedoucím projektu. Předpokládá se průběžná individuální práce s pravidelnými konzultacemi v semestru a odevzdání nejpozději do konce 2. týdne následujícího zkouškového období. Podrobnější podmínky zápočtu a průběh práce v semestru může upřesnit vedoucí projektu.