125SPB2 - Specializovaný projekt 2

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 5
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Specializovaný projekt 125SPB2 je samostatný předmět pro studenty 2.semestru magisterského programu Budovy a prostředí. Cílem projektu je samostatná práce na zadané problematice TZB, kde se předpokládá širší a hlubší zpracování problému s konkrétním výstupem a další možností pokračovat na tématu v diplomové práci. Rozsah, téma a konkrétní náplň projektu a diplomové práce je třeba předem konzultovat a definovat s vedoucím projektu. Lze vycházet z níže uvedených témat jednotlivých pedagogů.

Přihlašování studentů na projekt SPJ2 a diplomovou práci:
Pro přihlášení studenti vyplní přihlášku, kde je možnost preference vedoucího projektu a diplomové práce. Předpokládá se, že vedoucí projektu povede i následně diplomovou práci, pokud nebude dohodnuto jinak. Přidělení vedoucího pak probíhá na základě této žádosti, kapacity pedagoga, odborného zaměření apod. Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce z nabídky K125 a upřesnit jeho rámcový obsah. Vyplněnou přihlášku studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem SPB2 !!! před začátkem semestru. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů.
Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení přihlášek na úvodní hodině v semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni na webovské stránce předmětu. Následně navštíví každý student svého vedoucího projektu a konzultuje další průběh práce. V případě, že student nemá požadavek na konkrétního vedoucího projektu nebo neodevzdá přihlášku, vedoucího projektu určí individuálně vedoucí katedry.

Přihláška k projektu SPB2 a DP

vedoucí projektu a diplomové práce:
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • doc. Ing. Karel Papež, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
 • doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
 • Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
 • Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.


Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

  Téma Přednášející
1 Skupina ing.Koubkové
 • Návrh vytápění bytového domu s využitím alternativního zdroje vytápění – tepelného čerpadla
 • Návrh požárního vodovodu bytového domu
 • Návrh ZTI administrativní budovy
 • Posouzení energetické náročnosti budovy z hlediska různých zdrojů vytápění a přípravy teplé vody
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
2 Skupina ing.Garlíka
 • Návrh elektrické požární signalizace (EPS) objektu včetně dokumentace skutečného provedení stavby
 • Návrh elektrického zabezpečovacího zařízení (EZS) objektu včetně dokumentace skutečného provedení stavby
 • Návrh domovní elektrické přípojky k objektu
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
3 Skupina doc.Jelínka
 • Teplovzdušné vytápění a větrání bytových domů
 • Účinné a ekologické systémy odvodů spalin – konstrukce, regulace, provoz
 • Bivalentní provoz topných zdrojů při využívání alternativních zdrojů
 • Sálavé vytápění a větrání halových prostor
 • Využití kogeneračních jednotek-parametry budovy
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
4 Skupina Ing. Adamovského
 • Větrání a klimatizace budov
5 Skupina doc.Kabrhela
 • Nízkoenergetická koncepce bytového domu
 • Využití solárních systémů v bytovém objektu
 • Využití solárních systémů v administrativní budově
 • Snižování spotřeby energie administrativní budovy
 • Příprava teplé vody v administrativní budově
 • Využití kogenerace v administrativních budovách
 • Energetické a ekologické řešení objektu v horském prostředí
 • Využití tepelného čerpadla v různých typech budov
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
6 Skupina Ing.Frolíka
 • Zpětné využití odpadních vod v bytové a občanské výstavbě
 • Likvidace odpadních vod v bytové a občanské výstavbě
 • Hospodaření s vodou v bytové a občanské výstavbě
 • Systému vytápění a větrání pro domy s nízkou spotřebou energie
 • Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných a bytových domů
 • Využití alternativních zdrojů energie v různých typech budov
 • Solární ohřev teplé vody v různých typech budov
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
7 Skupina doc.Papeže
 • Vzduchotechnika ve velkokuchyních-úspory energií při navrhování vzduchotechniky ve velkokuchyních
 • Možnosti snižování tepelné zátěže v administrativních budovách
 • Vzduchotechnika hromadných garáží
 • Větrání muzejních depozitářů
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
8 Skupina prof.Kabele
  Výuka projektu v této skupině je zaměřena na zpracování koncepce řešení a projektové dokumentace konkrétního objektu občanské nebo bytové výstavby v jednotlivých profesích TZB - vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika integrovaným pohledem na architektonicko-stavební řešení. Součástí projektu je příprava tématu diplomové práce.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
9 Skupina Ing. Urbana
 • Energetická náročnost budov
10 Skupina Ing. Veverkové
 • Vnitřní prostředí budov
11 Skupina Ing. Musila
 • Vytápění a větrání budov


Konzultanti TZB:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Roman Musil, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Podmínky zápočtu

Zpracovaná práce v rozsahu a termínu stanoveném vedoucím projektu. Předpokládá se průběžná individuální práce s pravidelnými konzultacemi v semestru a odevzdání nejpozději do konce 2. týdne následujícího zkouškového období. Podrobnější podmínky zápočtu a průběh práce v semestru může upřesnit vedoucí projektu.