125DPIB - Diplomová práce

Rozsah: 0+20
Počet kreditů: 26
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: X
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: X

Diplomová práce studentů studujících magisterský studijní program Inteligentní budovy.
Samostatná závěrečná práce zpravidla ve formě komplexního projektu, teoretické práce nebo kombinace předchozích forem.

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

  Téma Přednášející
0 Pokyny pro zpracování závěrečné práce na K125
1 Samostatná závěrečná práce zpravidla ve formě komplexního projektu, teoretické práce nebo kombinace předchozích forem.
Téma práce si student vybere z nabídky témat, které vypíše katedra nebo po dohodě s vedoucím diplomové práce.
Zadání diplomové práce podléhá schválení vedoucího katedry. Práce je obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Je doporučeno zpracovávat diplomovou práci pod vedením učitele, se kterým student již pracoval v průběhu předchozího studia, nejlépe pak v rámci předmětu 125PIB2.
Diplomovou práci si mohou zapsat i studenti studujících na Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní.

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.


Cvičící:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Podmínky zápočtu

Odevzdání diplomové práce v zadaném termínu. Termínem je zpravidla poslední výukový den semestru.