125BAPR - Bakalářská práce - R

Rozsah: 0+8
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: R
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: R

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.

Zápis a výběr vedoucího bakalářské práce
Student si může vybrat tématický okruh z nabídky K125 nebo navrhne jiné téma z oboru TZB a má možnost preferovat vedoucího bakalářské práce. Před podáním přihlášky k bakalářské práci na studijní oddělení vyplní student formulář Přihláška k vedoucímu bakalářské práce na K125. V tomto formuláři vyplní pořadí 3 požadovaných pedagogů. Vyplněný formulář studenti odevzdají do přihrádky K125 v podatelně vedle šaten v budově „C“ před začátkem zápisů do příslušného semestru. Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce a upřesnit jeho rámcový obsah. V případě vzájemné dohody na vedení práce to student poznamená do přihlášky. Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení formulářů před zahájením zápisů a seznam bude zveřejněn na webové stránce katedry pod předmětem. Student vloží dle studijních pokynů pro zápis bakalářské práce do intranetu potvrzení o absolvování praxe spolu se zprávou a vedoucí mu udělí zápočet. Následně si student může zapsat v Kosu bakalářskou práci.
V případě, že student nemá požadavek na konkrétního vedoucího bakalářské práce nebo neodevzdá přihlášku, rozhodnutí o přijetí na katedru a určení vedoucího bakalářské práce řeší individuálně vedoucí katedry.vedoucí bakalářských prací :

 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • doc. Ing. Karel Papež, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
 • doc.Ing. Bohumír Garlík, CSc.
 • Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
 • Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Ing. Roman Musil, Ph.D.

 • informace pro zpracování bakalářské práce :

  Pokyny pro odevzdání a zpracování závěrečné práce na K125
  Rozpiska na výkresy

  Přednášky


  Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

    Téma Přednášející
  1 Ekologické systémy budov – Zásobování vodou a odstraňování odpadních vod

  Příklady témat bakalářských prací
  • Systémy vnitřního vodovodu
  • Příprava teplé vody
  • Vodovod pro požární účely
  • Spotřeba vody a úspory vody
  • Poruchy vnitřního vodovodu
  • Vodovodní armatury
  • Zdroje vody
  • Vodovod ve výškových budovách
  • Systémy vnitřní kanalizace
  • Zpětné využití odpadních vod
  • Odvádění znehodnocených odpadních vod z velkokuchyní
  • Odvodnění znehodnocených odpadních vod ze zpevněných ploch, vnitřních garáží a vnějších parkovišť
  • Podtlakový systém odvádění dešťových odpadních vod z objektu
  • Přečerpání odpadních vod
  • Materiály v rozvodech zdravotní techniky
  • Kanalizace ve výškových budovách
  Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
  Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
  2 Energetické systémy budov – Vytápění,větrání a chlazení budov

  Příklady témat bakalářských prací
  • Potřeba energie a prostředí budov
  • Vnější prostředí a budovy
  • Efektivita energetických systémů
  • Inteligentní budovy
  • Kondenzační technika
  • Využití tepelných čerpadel pro vytápění budov
  • Vytápění a větrání nízkoenergetických obytných budov
  • Vytápění a větrání rodinných domů
  • Vytápění a větrání obchodních center
  • Vytápění a větrání škol
  • Vytápění a větrání administrativních budov
  • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  • Plošné stropní, stěnové a podlahové vytápění
  • Příprava teplé vody v administrativních budovách
  • Klimatizační jednotky (bez tepelného čerpadla: princip, schéma, studie správného umístění), (s tepelným čerpadlem: princip, schéma, studie správného umístění)
  • Hybridní šachtové větrání (zimní provoz bez ventilátoru, letní s ventilátorem, schéma, studie jejich funkce)
  • Kuchyňské odsávací zařízení (princip, schéma, studie optimálního množství odsávaného vzduchu
  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
  Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
  doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
  doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
  Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
  doc. Ing. Karel Papež, CSc.
  Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
  3
  4 Energetické systémy budov – elektrorozvody a umělé osvětlení

  Příklady témat bakalářských prací

  • Návrh systému umělého osvětlení, výběr světelných zdrojů, jejich umístění, posouzení jejich vhodnosti použití
  • Porovnání jednotlivých světelných zdrojů z hlediska měrného výkonu, indexu podání barev, světelného toku a svítivosti.
  • Návrh sdruženého osvětlení u rekonstruovaných objektů a u novostaveb (návrh zdrojů, jejich rozmístění, regulace, stínící prvky )
  • Inteligentní budovy- inteligentní osvětlení k zajištění optimálního vnitřního prostředí domu.
  • Automatizované systémy řízení silnoproudých a slaboproudých zařízení v budovách
  • Koncepce a realizace slaboproudých rozvodů v budovách v době informačního světa
  • Systémový návrh silnoproudých rozvodů v budovách
  • Navrh elektrické požárná signalizace (EPS) objektu včetně dokumentace skutečného provedení stavby (objekt bude zadán nebo zvolen studentem)
  • Navrh elektrického zabezpečovacího zařízení (EZS) objektu včetně dokumentace skutečného provedení stavby (objekt bude zadán nebo zvolen studentem)
  • Rozbor požárního zabezpečení stavby v návaznosti na řešení elektrické požární signalizace (EPS) objektu:
   a) rodinný dům
   b) administrativní budova
   c) restaurační a ubytovací zařízení
   - výběr z možností a) až c)" (objekt bude zadán nebo zvolen studentem)
  • ENB při rekonstrukci a návrhu umělého osvětlení budovy -projekt
  • Energetický audit umělého osvětlení školských zařízení – metodika a projekt
  • Úspora energií v systému rekonstrukcí umělého osvětlení budovy - projekt
  doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.


  Konzultanti TZB:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Pavla Pechová, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.