124PR2Q - Projekt 2 - požární řešení objektu

Rozsah: 0+3
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: Q

Projekt vedený katedrou K124, kde po vzájemné dohodě vedoucí projetu a konzultant TZB určí rozsah zadání z části TZB.
Předpokládá se konzultace problematiky v oblasti TZB se zaměřením na požární problematiku a koncepce rozvodů TZB.
Rozsah , časový harmonogram a podmínky jsou v plné kompetenci vedoucího projektu a konzultanta TZB.

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Doporučená literatura a podklady

V. Kratochvíl, M. Kratochvíl, Š. Navarová : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, Sdružení požárního zabezpečení v Ostravě, 2011.


Cvičení


Garant cvičení: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Podmínky zápočtu

Minimálně tři konzultace s vyučujícím TZB v průběhu semestru.
Potřebné konzultace jsou na dohodě konzultanta TZB a vedoucího projektu.


VÝKRESY - forma odevzdání

Výkresy generelu TZB se zaměřením na požární problematiku, zakreslení do slepých výkresů.
Výkresy budou opatřeny všemi náležitostmi - rozpiskou, potřebnými legendami,...
Měřítko výkresů musí být čitelné, 1:50 - 1:100.

TEXTOVÁ ČÁST - forma odevzdání

Zadané technické a průvodní zprávy a zadané výpočty.
Odevzdání v deskách s formalitami výkresové dokumentace dle požadavků konzultanta TZB.