124P02C - Projekt 2 - K124

Rozsah: 0+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C

Projekt vedený katedrou K124, kde po vzájemné dohodě vedoucí projektu a konzultant TZB určí rozsah zadání z části TZB. Předpokládá se konzultace problematiky v oblasti TZB a zpracování koncepce rozvodů TZB ve formě generelu rozvodů. Rozsah, časový harmonogram a podmínky jsou plně v kompetenci vedoucího projektu a konzultanta TZB.


Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

Doporučená literatura a podklady

  1. Valášek a kol: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001
  2. server katedry TZB - http://tzb.fsv.cvut.cz
  3. http://www.tzb-info.cz
  4. Skripta: Kabele a kol. : Technická zařízení budov - Vytápění, podklady pro cvičení ČVUT 2014
  5. Petráš a kol: Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005  Téma
0

Podmínky zápočtu

Minimálně 3 konzultace s vyučujícím TZB v průběhu semestru, odevzdaná úloha, nestanoví-li vedoucí a konzultant TZB jinak.

VÝKRESY - forma odevzdání

Výkresy generelu TZB, tzn. barevně či jinak čitelně zakreslené profese TZB do slepých půdorysů se všemi náležitostmi (rozpiska, legendy atd...). Předpokládá se měřítko 1:50, popř. 1:75-100 s podmínkou kvalitního grafického zpracování a dobré čitelnosti výkresů.

TEXTOVÁ ČÁST - forma odevzdání

Výstupem bude ucelený soubor informací ve formě svázaného výtisku s přílohami.