122PR01 - Projekt 1

Rozsah: 0+3
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: L

Projekt 122PR01 je multidisciplinární projekt s participací katedry K125 s cílem zvolit vhodnou koncepci profesí TZB do zadaného objektu. Podle typu zadaného objektu bude konzultant TZB ve spolupráci s vedoucím projektu specifikovat konkrétní zadání, a sice požadavky a profese, které mají vliv zejména na konstrukční část a samotnou realizaci stavby. Základním zadáním jsou koordinační půdorysy profesí TZB, jejichž rozsah a požadavky jsou uvedeny níže. Podmínky zápočtu z části TZB, termíny odevzdání a přesný rozsah prací stanoví konzultant části TZB po dohodě s vedoucím projektu.

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.


Konzultanti TZB:  doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Podmínky zápočtu

  • konzultace během semestru podle požadavků konzultanta
  • splnění zadání v požadovaném (nebo vedoucím upraveném) rozsahu a v požadované kvalitě


VÝKRESY - forma odevzdání

KOORDINAČNÍ PŮDORYSY M1:50 - M1:100
  • kanalizace - zakreslení trasy ležatých rozvodů, umístění svislých odpadních potrubí
  • vodovod - zakreslení trasy ležatých rozvodů, umístění svislých potrubí
  • koncepční řešení vytápění (chlazení) a větrání
  • hlavní trasy vedení vytápění (chlazení) a větrání - vliv na instalační šachty
  • zdroje tepla (chladu) a strojovny vzduchotechniky - umístění, velikost
  • technická zpráva