Projekční podklady a pomůcky - Tabulky pro návrh kanalizačního potrubí dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí

Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost
DN
Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50
Od pisoárové mísy 50
Od dvou a více pisoárových mís 60
Které je nevětrané, zatížené průtokem Qtot ≥ 0,6 l/s a vedené s odklonem do 30° od svislice 60
Od pisoárových stání nebo stěn 70
Od umývacího žlabu nebo umývací fontánky 70
Délky nad 1,5 m od velkokuchyňského dřezu 70
Od pisoárů nad 6 míst 100
Od záchodových mís se splachovací nádržkou o objemu 6 l a více nebo s tlakovým splachovačem při nárazovém odběru vody 100

 

Mezní hodnoty pro použití nevětraných připojovacích potrubí

Připojovací potrubí Mezní hodnoty pro použití
doporučené maximální
Největší délka potrubí (L) v m 41) 62)
Největší počet kolen s úhlem nad 67° (napojovací koleno nezahrnuto) 1 33)
Největší spádová výška (H) v m u potrubí s odklonem do 45° od svislice 14) 25)
Nejmenší sklon v % 3 16)

1) Pokud je napojen drtič domovního odpadu, smí být připojovací potrubí dlouhé nejvíce 1 m
2) Pokud je možnost čištění a nejedná-li se o připojovací potrubí jmenovité světlosti DN 90 od záchodové mísy
3) Nejsou-li připojeny záchodové mísy nebo keramické výlevky s napojením DN 100
4) Připojovací potrubí jmenovité světlosti DN 90 odvodňující záchodovou mísu smí mít spádovou výšku nejvíce 0,3 m a jeho odklon od svislice nesmí být menší než 45°
5) Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 70 a DN 125
6) Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 90 ukončeného záchodovou mísou; u ostatních připojovacích potrubí je dovoleno zmenšení sklonu pod 3% jen pokud se výpočtem prokáže průtočná rychlost nejméně 0,7 m/s

 

Mezní hodnoty pro použití větraných připojovacích potrubí

Připojovací potrubí Mezní hodnoty pro použití
doporučené maximální
Největší délka potrubí (L) v m 5 1) 10 2)
Největší počet kolen s úhlem nad 67° (napojovací koleno nezahrnuto) 1 bez omezení 3)
Největší spádová výška (H) v m u potrubí s odklonem do 45° od svislice - 3
Nejmenší sklon v % 3 1 4)

1) Pokud je napojen drtič domovního odpadu, smí být připojovací potrubí dlouhé nejvíce 1 m
2) Nejsou-li napojeny záchodové mísy a je-li možnost čištění
3) Nejsou-li napojeny záchodové mísy nebo keramické výlevky s připojením DN 100
4)Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 90 ukončeného záchodovou mísou; u ostatních připojovacích potrubí je dovoleno zmenšení sklonu pod 3% jen pokud se výpočtem prokáže průtočná rychlost nejméně 0,7 m/s

 

Nejmenší jmenovité světlosti (DN) splaškových odpadních potrubí

Splaškové odpadní potrubí, které odvádí odpadní vody Nejmenší jmenovitá světlost
DN
Od pisoárů 70
Od van 70
Od dřezů z bytových kuchyní 70
Od záchodových mís se splachovací nádržkou o objemu méně než 6 l 90
Od záchodových mís se splachovací nádržkou o objemu 6 l a více 100
S obsahem tuků od velkokuchyňských zařízení 100

 

Maximální počet připojených záchodových mís na splaškové odpadní potrubí

Jmenovitá světlost odpadního potrubí DN Maximální počet připojených záchodových mís
Odpadní potrubí s hlavním větracím potrubím Odpadní potrubí s doplňkovým větracím potrubím
90 8 1) 13 1)
100 13 25
125 27 47
150 73 125
200 208 360

1) Možno napojovat pouze záchodové mísy se splachovací nádržkou o objemu menším než 6 l

 

Hydraulická kapacita splaškového odpadního potrubí

Tabulka 11 - Hydraulické kapacity (Qmax) a jmenovité světlosti (DN)Odpadní potrubí a hlavní větrací potrubí

Systém I, II, III, IV Qmax (l/s)DN

Odbočky s velkým úhlem odbočení

Odbočky s malým úhlem odbočení


60

0,50

0,70


70

1,50

2,00


801)

2,00

2,60


90

2,70

3,50


1002)

4,00

5,20


125

5,80

7,60


150

9,50

12,40


200

16,00

21,00


1) Nejmenší jmenovitá světlost při napojení záchodových mís do systému II


2) Nejmenší jmenovitá světlost při napojení záchodových mís do systému I, III, IV


 

Stanovení jmenovité světlosti (DN) společného větracího potrubí

Jmenovitá světlost společného větracího potrubí DN Nejvyšší hodnota součtu průtoků (Qtot) v připojených splaškových odpadních potrubích [l/s]
70 3,0
80 3,5
90 4,0
100 5,5
125 8,0
150 13,0
200 21,0

 

Výpočtový průtok splaškových odpadních vod Qww[ l/s ]:

DU - výpočtové odtoky [l/s]

K - součinitel odtoku [-]

 

Výpočtové odtoky (DU)

Zařizovací předmět Výpočtový odtok
DU [l/s]
Umyvadlo, bidet 0,5
Sprcha - vanička bez zátky 0,6
Sprcha - vanička se zátkou 0,8
Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0,8
Pisoár se splachovači nádržkou 0,5
Pisoárové stáni 0,2 1)
Koupací vana 0,3
Kuchyňský dřez 0,8
Automatická myčka nádobí (bytová) 0,8
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0,8
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1,5
Záchodová mísa se splachovací nádržkou o obsahu 4,0 l 2)
Záchodová mísa se splachovací nádržkou o obsahu 6,0 l 2,0
Záchodová mísa se splachovači nádržkou o obsahu 7,5 l 2,0
Záchodová misa se splachovací nádržkou o obsahu 9,0 l 2,5
Podlahová vpust DN 50 0,8
Podlahová vpust DN 70 1,5
Podlahová vpust DN 100 2,0
Pitná fontánka 0,2
Umývátko 0,3
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0,33)
Vanička na nohy 0,5
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením nebo tlakovým splachovačem 0,5
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0,8
Prameník 0,8
Velkokuchyňský dřez 0,9
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1,5
Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem o objemu menším než 6 l 1,8 4)
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1,8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100 2,5

1) Na osobu
2) Není přípustné
3) Na jednu výtokovou armaturu
4) Podle systému II

 

Součinitel odtoku (K)

Způsob odběru vody K
[l 0,5/s 0,5]
Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, úřady) 0,5
Rovnoměrný odběr vody(budovy občanského vybavení sídlišť) 0,7
Skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody (např. hromadné umývárny, sprchy) 1,0
Skupiny zařizovacích předmětů se zvláštním odběrem vody(laboratoře v průmyslu) 1,2

 

Výpočtový průtok dešťových odpadních vod Qr [ l/s ]:

Qr= i . A . C

i - intenzita deště = 0,03 l/s. m2

A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2]

C - součinitel odtoku dešťových vod [-]

 

Součinitel odtoku dešťových vod (C)

Položka Druh odvodňované plochy, popřípadě druh úpravy povrchu Sklon povrchu a na něm závislý součinitel (C)
do 1 % 1 % až 5 % nad 5 %
1. Střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm 0,5 0,5 0,5
2. Střechy ostatní 1,0 1,0 1,0
3. Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,7 0,8 0,9
4. Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7
5. Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5
6. Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3
7. Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2
8. Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15

 

Hydraulické kapacity dešťového odpadního potrubí

Jmenovitá světlost vnitřního odpadního potrubí DN Hydraulická kapacita vnitřního dešťového odpadního potrubí QRWP [l/s]
stupeň plnění f = 0,30
Hydraulická kapacitavnějšího dešťového odpadního potrubí QRWP
70 3,2 2,0
90 4,8  
100 8,1 3,0
125 12,6 6,0
150 25,0 9,0

 

Výpočtový průtok dešťových a splaškových vod [ l/s ]:

Qrw= 0,33 Qww + Qr

Qww - průtok splaškových odpadních vod [l/s]

Qr - odtok dešťových vod [l/s]

Pokud je průtok Qrw průtok Qww, dimenzuje se svodné potrubí na průtok Qww.

 

Hydraulické kapacity (Qmax) a průtočné rychlosti vody (v) ve svodných potrubích, stupeň plnění 70 %

Sklon DN 70 1) 3) DN 90 2) 3) DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
J
[%]
Qmax
[l/s]
v
[m/s]
Qmax
[l/s]
v
[m/s]
Qmax
[l/s]
v
[m/s]
Qmax
[l/s]
v
[m/s]
Qmax
[l/s]
v
[m/s]
Qmax
[l/s]
v
[m/s]
1,0 1,7 0,6 2,5 0,7 4,2 0,8 6,8 0,9 12,8 1,0 23,7 1,2
1,5 2,0 0,7 3,0 0,8 5,1 1,0 8,3 1,1 15,7 1,3 29,1 1,5
2,0 2,4 0,9 3,5 1,0 5,9 1,1 9,6 1,2 18,2 1,5 33,6 1,7
2,5 2,6 1,0 3,9 1,1 6,7 1,2 10,8 1,4 20,3 1,6 37,6 1,9
3,0 2,9 1,1 4,3 1,2 7,3 1,3 11,8 1,5 22,3 1,8 41,2 2,1
3,5 3,1 1,1 4,7 1,3 7,9 1,5 12,8 1,6 24,1 1,9 44,5 2,2
4,0 3,3 1,2 5,0 1,4 8,4 1,6 13,7 1,8 25,8 2,1 47,6 2,4
4,5 3,5 1,3 5,3 1,4 8,9 1,7 14,5 1,9 27,3 2,2 50,5 2,5
5,0 3,7 1,4 5,6 1,5 9,4 1,7 15,3 2,0 28,8 2,3 53,3 2,7

1) Svodné potrubí jmenovité světlosti DN 70 nesmí být uloženo v zemi a nesmí se do něho odvádět splašky od záchodů a keramických výlevek s napojením DN 100
2) Mají-li se na svodné potrubí DN 90 napojit záchodové mísy, musí se jednat o mísy s nádržkovým splachovačem o objemu menším než 6 l
3) Do svodného potrubí DN 70 a DN 90 se nesmí odvádět splašky s tuky od velkokuchyňských zařízení